Академічна мобільність — можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Суб’єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами Болонського процесу, виступають студенти, викладачі, науковці та управлінський персонал.

Розрізняють такі види академічної мобільності:

а) пряма мобільність — переміщення студентів, аспірантів, викладачів, співробітників  зі своєї країни за кордон;

б) зворотна мобільність — переміщення іноземних громадян для навчання або проведення досліджень у їхні країни;

в) висхідна мобільність — з погляду країни, яка направляє студента;

г) вхідна мобільність — з погляду країни, що прийнає.

У межах Болонського процесу академічна мобільність має два виміри:

1) вертикальний — навчання студента в іншому виші, після закінчення якого він отримує ступінь;

2) горизонтальний — навчання в іншому виші протягом певного періоду (семестру, навчального року), після чого студент повертається до університету та продовжує навчання.

Відповідно до принципів Болонського процесу, розрізняють поняття «ступенева мобільність» (diploma / degreemobility) як навчання, яке закінчується отриманням ступеня, та «кредитна мобільність» (сredit / temporarymobility) як навчання з накопиченням кредитів.

Забезпечують академічну мобільність основні інструменти Болонського процесу: Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська та національна системи забезпечення якості вищої освіти.

            Академічна мобільність в Україні

В Україні учасниками академічної мобільності є вітчизняні суб’єкти освітнього процесу й виші (наукові установи) та іноземні учасники освітнього процесу і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної мобільності. Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво між такими сторонами: а) українськими вишами, науковими установами; б) між вітчизняними та іноземними вишами (науковими установами); також може реалізуватися вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вишу (наукової установи), де він постійно навчається чи працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. За місцем реалізації права на академічну мобільність розрізняють внутрішню і міжнародну академічну мобільність.

Основними видами академічної мобільності в Україні є:

а) ступенева мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

б) кредитна мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та / або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), які будуть визнані у виші постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу.

Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вишах, є:

а) навчання за програмами академічної мобільності;

б) мовне стажування;

в) наукове стажування.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наук і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є:

а) участь у спільних проектах;

б) викладання;

в) наукові дослідження;

г) наукове стажування;

ґ) підвищення кваліфікації.